HSV-besök

Universitetskansler Sigbrit Franke och medarbetare har idag besökt universitetet. Vi har presenterat för universitetet aktuella frågor, särskilt de i verksamhetsplanen prioriterade områdena, samt diskuterat Högskoleverkets framtida utvärderingsprogram. Universitetskanslern var uppenbarligen imponerad av vårt arbete med profilering av universitetet, dvs att vi lyfter fram vår ledande forskning, och med Bologna-processen, särskilt att vi ligger långt framme med formulering av lärandemål och översyn av examinationsformer, bl a genom UPCs kurser i dessa frågor.

Högskoleverket planerar nu för en ny sexårscykel av utvärderingar som innehåller många nya inslag. Det blir mindre fokus på ämnes- och programutvärderingarna, som kommer att fortsätta fast i andra former. Det blir mer fokus på tematiska utvärderingar (internationalisering, studentinflytande, jämställdhet, mm) och på lärosätenas system för kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling. Högskoleverket vill också instifta någon sorts utmärkelse för ”särskilt framstående utbildningsmiljöer” även om många rektorer inklusive jag själv uttryckt stor skepsis till om ett sådant system verkligen skulle identifiera de mest förtjänta utbildningsinstitutionerna.

Vi får som regel mycket bra omdömen i Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar. Det har inte gått dåligt i de tematiska utvärderingarna men vi har förutsättningar att klara oss mycket bättre. Vi behöver förbereda oss mer inför dessa utvärderingar och de kommande nya utvärderingarna av systemen för kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling blir mycket viktiga. Kvalitetsfrågorna kommer att lyftas fram i vår långsiktiga verksamhetsplan. Vi inrättar nu också ett nytt organ för kvalitetsfrågor under Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter.

Annonser