Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen sammanträdde i fredags. Huvudpunkten på agendan var diskussion av den långsiktiga planen som nu är ute på remiss till fakulteterna. Tanken är att styrelsen ska fastställa den långsiktiga planen på första styrelsesammanträdet efter sommaren. Därefter, vid påföljande sammanträde i höst kommer verksamhetsplan och budget för 2007 att fastställas. Vid styrelsesammanträdet i fredags lämnade också planeringsenheten en ny långtidsprognos för utvecklingen av universitetets ekonomi i ett femårsperspektiv. Prognosen är positiv i den bemärkelsen att den har förbättrats jämfört den prognos vi gjorde för ett år sedan, men den är negativ i den bemärkelsen att den fortfarande visar att vi måste dra ner på verksamheten genom att minska på lokalerna eller avstå från att återbesätta ett antal anställningar, låt vara ganska få i jämförelse med det totala antalet. Högskoleverkets skrivelse till regeringen om universitetens ekonomi stämmer mycket väl överens med vår prognos över den ekonomiska utvecklingen. Jag tror att frågan snart kommer upp i någon av våra större dagstidningar.

Annonser