Studentkårens synpunkter

Stockholms universitets studentkår lämnar varje år en bilaga till universitets årsredovisning. Bilagan innehåller både ris och ros för vår verksamhet. Nu har vi tagit fasta på årets bilaga och tillsammans med studentkåren överenskommit om följande.

– Frågorna om kvalitet i utbildningen, bättre högskolepedagogik, utökat stöd till studenter från studieovan miljö samt särskilt omfattningen och karaktären på undervisningen för nybörjare tas upp i det nya Kvalitetsrådet, för att särskilt beakta förslaget om att förskjuta mer undervisning och särskilt grupparbeten och gruppdiskussioner till första terminen

– Personalbyrån utreder behovet av utökat stöd från studievägledare och kuratorer

– Frågan om en mer genusmedveten högskolepedagogik tas upp i det nya UPC-rådet

– Studentkåren utarbetar förslag till prefektutskick om hur institutionerna kan hjälpa till med att få igång ämnesråd och informera studentrepresentanter om styrelsearbete mm

– Studentkårens synpunkter på det låga doktorandintaget inom humaniora och samhällsvetenskap, vilket beror på bristande resurser, tas upp i fakultetsnämnderna

– Fakultetskanslierna utreder om och hur utlysning av antagning till forskarutbildningen ska stramas upp och standardiseras

– Fakultetskanslierna överenskommer med studentkårens doktorandombudsman om en för universitetet och studentkåren gemensam definition av begreppet skuggdoktorand varefter eventuell förekomst av och åtgärder mot fenomenet skuggdoktorander tas upp i samråd med studentkåren

Annonser