Universitetskanslern i Aula Magna

Idag och i morgon har Högskoleverket sin nationella informatörskonferens, i år i Aula Magna på Stockholms universitet. Universitetskansler Sigbrit Franke inledde med att tala om aktuella och framtida frågor. Jag ger några exempel. Vi får läsa mer i kommande nyhetsblad från Högskoleverket.

Några procentsiffror får illustrera en rad viktiga framtidsfrågor som Sigbrit Franke tog upp. Andelen disputerade lärare måste öka från dagens 54% till 70-75% och andelen kvinnliga professorer måste öka från dagens 16% till jämställdhetsmålet 40%, helst inom en tioårsperiod. Det första målet klarar vi redan på Stockholms universitet. Vi har 81% disputerade lärare. Jag hoppas vi klarar det andra målet. Vi har idag 22% kvinnliga professorer och har vidtagit ett antal åtgärder för att höja ökningstakten. För detta har vi till och med fått beröm på Sulf-tidningen Universitetslärarens ledarsida.

Sigbrit Franke anser att det så kallade 50%-målet, dvs att halva befolkningen ska ha påbörjat högre studier före 25 års ålder, är bra, men om det ska uppnås behövs betydligt mer grundutbildningsresurser, och inte bara fler platser utan mer resurser per student. Hon menar också att regeringens mål att 1% av BNP ska gå till forskning är för lågt satt. Det behövs mer resurser framförallt direkt till lärosätena, en höjning av basanslagen. Högskoleverkets styrelse har också sagt detta väldigt tydligt i en skrivelse till regeringen. Det är bra att Högskoleverket och universitetskanslern säger ifrån.

Sigbrit Franke menar att lärosätena bör bli mycket bättre på att följa upp vad som händer med studenterna när de är klara med sin utbildning, i vilken utsträckning de får en för utbildningen relevant sysselsättning. Sådan information kan vara ett viktigt beslutsunderlag för de nya studenter som står i begrepp att välja utbildning och söka till universitetet. Jag håller med. Flera av våra institutioner gör sådana uppföljningar men vi behöver påbörja ett mer systematiskt uppföljningsarbete för alla utbildningar vid universitetet.