Lärarutbildningen

Som väntat har universitetsstyrelsen idag beslutat tillstyrka Regina-utredningens förslag om att inrätta en utbildningsvetenskaplig fakultet vid universitetet samtidigt som Lärarhögskolans styrelse beslutat avstyrka förslaget. Jag väntar nu på att höra Lärarhögskolans tillträdande rektor i denna fråga. Universitetsstyrelsens uppfattning är att frågan måste drivas vidare. Regina-förslaget är genomtänkt och innebär den på lång sikt bästa lösningen för lärarutbildningen i Stockholm. I väntan på att det kan realiseras har jag kallat representanter inom universitetet till två planeringsmöten 12 och 13 juni för att diskutera hur vi efter de båda styrelsebesluten tillsvidare ska hantera lärarutbildningen samt forskarutbildningen inom utbildningsvetenskap. Jag återkommer naturligtvis med besked och fler kommentarer kring detta.

Annonser