Forskarutbildning i utbildningsvetenskap

Det finns en utbildningsvetenskaplig forskarutbildningsnämnd som handhar frågor rörande forskarutbildningen vid Lärarhögskolan. Nämnden är tillsatt av Stockholms universitets rektor för en period till och med 30 juni i år. Det har nu framkommit att det finns betydande brister i forskarutbildningen i de utbildningsvetenskapliga ämnena vid Lärarhögskolan (didaktik, pedagogik, specialpedagogik, barn- och ungdomsvetenskap). Det gäller bland annat de individuella forskarutbildningsplanerna och beslut och procedurer i samband med antagning och examination. Jag kommer av den anledningen inte att förlänga mandatet för utbildningsvetenskapliga forskarutbildningsnämnden. Alla forskarutbildningsfrågor som hittills varit delegerade till denna nämnd eller till andra organ vid Lärarhögskolan återgår tillsvidare till samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Beslutet sammanhänger inte med Lärarhögskolans ställningstagande till Regina-utredningens förslag om en utbildningsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet, utan handlar om att samhällsvetenskapliga fakulteten nu måste se över forskarutbildningen i utbildningsvetenskap, för vilken vi har det formella ansvaret. Jag återkommer med kommentarer kring lärarutbildningen.

Annonser