Ekonomi

Idag har vi lämnat in vår delårsrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten visar att vår ekonomi förbättrats jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat mer än kostnaderna. Visserligen har vi ett stort underskott första halvåret, men det har vi alltid beroende på att kostnaderna av olika skäl alltid är större första halvåret medan intäkterna erfarenhetsmässigt alltid är större andra halvåret.

Det intressanta är prognosen för hela årets resultat och den prognosen visar på ett överskott om 25 miljoner kr. Helst ska ju verksamheten gå jämnt ut, vi har ingen anledning varken att låna eller spara stora belopp, och vi har i stort lyckats med det under en rad år, då det årliga underskottet eller överskottet varit omkring eller mindre än 1% av den totala omsättningen som är drygt 2.8 miljarder kr.

Delårsrapporten visar också att vi inte fullt ut klarar det utökade grundutbildningsuppdraget detta och närmast kommande år. Det är dock inget problem eftersom vi har ett stort antal sparade helårsprestationer, och vi räknar med att kunna bygga ut grundutbildningen för att klara det utökade uppdraget i god tid innan reserven av sparade helårsprestationer är förbrukad.

Delårsrapporten visar situationen för universitetet som helhet. Institutioner och enheter är i stort ekonomiskt självständiga vilket betyder att situationen kan se helt annorlunda ut för enskilda institutioner och enheter. Jag hoppas dock att det ekonomiska läget för flertalet av dessa förbättrats jämfört med föregående år.

Annonser