Lärarutbildningen

Läget rörande lärarutbildningen och Lärarhögskolan är följande. Universitetsstyrelsen beslöt 1 juni ”att ställa sig bakom Regina-utredningens förslag med målet att den 1 januari 2008 inrätta en ny fakultet för utbildningsvetenskap och kommunikation vid Stockholms universitet” samt ”att uppdra åt rektor att med Lärarhögskolans ledning sondera förutsättningarna att föra frågan framåt.”

Lärarhögskolans styrelse beslöt 31 maj ”att i dagsläget inte tillstyrka Reginautredningens förslag men uttalar sin vilja att arbeta för ett upprättande av en gemensam utbildningsvetenskaplig fakultet och därmed samgående” samt ”att uppdra åt rektor (tillträdande) att samråda med rektor för Stockholms universitet om formerna för den fortsatta samverkan och hanteringen av ännu obesvarade frågor.”

Jag har under sommaren haft tre längre samtal med Lärarhögskolans nya rektor Ingrid Carlgren. Hon har gjort klart att hon inte stöder Regina-utredningens förslag utan önskar ett samarbete i andra former. Jag har svarat att om sådana initiativ kommer bottom-up från berörda institutioner vid de båda lärosätena har jag inget emot detta. Jag har samtidigt understrukit att Lärarhögskolan i händelse av nej till Regina-förslaget måste ta det fulla ansvaret för lärarutbildningens uppläggning. Vi säger inte nej till samarbete, men det får ske institutionsvis. Tillsvidare avvaktar jag ett definitivt ställningstagande till Regina-förslaget från Lärarhögskolans styrelse den 1 november.

När det gäller forskarutbildningen så har vi redan avvecklat den med Lärarhögskolan gemensamma utbildningsvetenskapliga forskarutbildningsnämnden och forskarutbildningsfrågorna ligger helt på samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitetet. Under sommaren har vi fastställt riktlinjer för forskarutbildning på högskolor i samarbete med Stockholms universitet, riktlinjer som utformats i samråd med Södertörns högskola, och de får gälla också för Lärarhögskolan.

Jag har tillsatt en utredning med prorektor Lena Gerholm som ordförande, för att utreda om och hur vi ska starta en egen lärarutbildning, om Lärarhögskolans styrelse säger definitivt nej till Regina-förslaget. Jag bedömer att vi då måste ha egen examensrätt, bland annat för att värna om den så kallade kombinationsutbildningen som leder till en kombinerad lärar- och masterexamen. Jag återkommer till detta efter styrelsesammanträdena i november.

Annonser