Personalfrågor

Personalfrågor är ett vanligt samtalsämne vid mina institutionsbesök. Många undrar hur det ska bli med de nya anställningsreglerna som träder i kraft 1 juli nästa år och som innebär att tidsbegränsade förordnanden som under en femårsperiod varat i sammanlagt 14 månader omvandlas till tillsvidareförordnanden. Med det systemet kommer vi inte längre att kunna anställa postdoktorer och projektanställda forskare i den utsträckning vi gör idag. Samtal pågår med de fackliga organisationerna om hur problemet ska hanteras. Personalbyrån kommer att informera prefekterna bland annat vid höstens prefektmöten i oktober.

Vid mina besök igår vid Fysikum och Institutionen för astronomi diskuterade vi bland annat dessa frågor. Vid Fysikum har man en femårsplanering för rekrytering av personal, särskilt lärare och forskare. Det handlar inte om vad institutionen ska göra när en enskild person går i pension eller slutar, utan om hur många rekryteringar som ska göras under hela perioden, vid vilka tillfällen och med vilken inriktning. Det är ett bra sätt för strategisk planering där man kan frigöra diskussionen från begränsningar till enskilda ämnesinriktningar och till den ekonomiska situationen ett enskilt budgetår.