HSVs kommande utvärderingar

Högskoleverket har nu kommit med ett samlat förslag till de kommande sex årens granskningar och utvärderingar: ”Förslag till nationellt kvalitetssäkringssystem 2007-2012.” Det omfattar fem komponenter, granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete, ämnes- och programutvärderingar, examensrättsprövningar, tematiska studier samt utmärkelser till framstående utbildningsmiljöer. Tyngdpunkten förskjuts från ämnesutvärderingar till granskning av lärosätenas kvalitetsarbete. De stora universiteten kommer att granskas under år 2009.

Förslaget har föregåtts av ett antal samrådsmöten med företrädare för universitet och högskolor, och det är ju alldeles utmärkt, men jag tycker inte att man helt och hållet lyssnat på synpunkterna från rektorer och andra företrädare för lärosätena. Förslaget om en sökbar utmärkelse för ”framstående utbildningsmiljö” har fått mycket kritik, bland annat för oklarhet kring vad som menas med en utbildningsmiljö och kring kriterierna för vad som menas med framstående. Det har inte blivit bättre i förslaget. Miljön kan vara allt möjligt från en institution till ett samarbete ”eller något liknande” och Högskoleverket ”har valt att inte arbeta med i förväg fastlagda kriterier”.

Nåväl, detta är ett förslag och vi får väl upprepa våra synpunkter, vilka kan lämnas till Högskoleverket fram till 1 november. Utformningen av Högskoleverkets granskningar och utvärderingar de kommande sex åren är en mycket viktig fråga. Vi har all anledning att noga läsa förslaget.

Annonser