Resursutredningen

Vi hade besök i går av Resursutredningen, dvs av Dan Brändström som utreder resurstilldelningen för forskning och forskarutbildning inför nästa forskningsproposition år 2008. Utredningen är en fortsättning på den utredning om resurstilldelningen i grundutbildningen som gjorts av Pia Sandvik Wiklund. Förutom Dan Brändström och ett antal handläggare från olika departement samt SUs representanter deltog också företrädare för andra lärosäten i Stockholm, nämligen GIH, KI, KTH, LHS och SH.

Det var en mycket bra diskussion som handlade om centrala frågor i forskningsfinansieringen. Basresurserna (fakultetsanslagen) måste öka; de är för små i förhållande till de externa bidragen. Om detta var alla eniga. Ett bra sätt att fördela nya resurser på lärosätena är enligt SUHFs förslag i s k retroaktiv konkurrens, dvs genom tilldelning av medel baserat på hur framgångsrikt lärosätet varit i konkurrens om forskningsmedel under de senaste åren.

Externfinansiärernas krav på medfinansiering och efterfinansering (att ta över efter ett visst antal år) av forskningsprojekten medför en stor påfrestning på de knappa fakultetsresurserna. De nya stora bidragen till starka forskningsmiljöer gör att denna påfrestning blir ännu större. Dessutom vill inte en del externfinansiärer bidra till full kostnadstäckning av projekten. Till exempel har Riksbankens jubileumsfond, där utredaren Dan Brändström själv är vd, nyligen beslutat att frångå överenskommelsen om 35% omkostnadspåslag för indirekta kostnader och sänka detta till 20%.

Ytterst handlar dessa frågor om universitetens och högskolornas möjligheter till prioriteringar och strategiska satsningar. Ska lärosätena vara forskarhotell som härbärgerar externfinansierade projekt och tar hand om alla indirekta kostnader? Naturligtvis inte. Lärosätena måste ha ett eget ekonomiskt manöverutrymme. Nya resurser måste föras direkt till lärosätena och externfinansiärerna måste hålla sig till rimliga krav på medfinansiering och ta sitt ansvar för forskningsprojektens indirekta kostnader.

Annonser