Utbildningsministern hos SUHF

SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) årliga konferens började igår och fortsätter idag, i år i Växjö. Utbildningsminister Lars Leijonborg och hans statssekreterare Peter Honeth deltog under eftermiddagen igår och fick svara på ett stort antal frågor. Även om svaren ofta blev att de ännu inte kunde ge något besked, framkom ändå flera välkomna och intressanta nyheter.

Fakultetsresurserna höjs som vi redan vet med 200 miljoner år 2007, 300 miljoner år 2008 och 400 miljoner år 2009. Första året har höjningen fördelats som ett procentuellt påslag. De två påföljande åren kommer det inte att bli på samma sätt, meningen är att fördelningen på lärosäten ska ske utifrån någon form av ”kvalitetsbas”, men det är inte bestämt hur. SUHF har redan föreslagit att det kan göras i proportion till hur framgångsrika lärosätena varit med att ta hem externa forskningsbidrag.

Högskolemomsen avskaffas under mandatperioden vilket beräknas motsvara en förstärkning om 350 miljoner. Tillsammans med de genom förra forskningspropositionen beslutade tillskotten och ovan nämnda höjning av fakultetsresurserna innebär detta en nivåhöjning av de statliga forskningsresurserna med 1.6 miljarder kronor. Lars Leijonborg var medveten om att man utlovat en nivåhöjning om 2 miljarder och han hoppades nå detta mål genom förslag i nästa forskningsproposition år 2008.

Kvaliteten i grundutbildningen ska förstärkas, i första hand genom de 120 miljoner som innehållits genom att stoppa utbyggnaden av antalet platser. Dessa 120 miljoner kommer att gå till humaniora och samhällsvetenskap inklusive juridik, en ny och välkommen prioritering jämfört med den överdrivna tyngd som lagts på medicin och teknik i valmanifesten. Lars Leijonborg medgav att beloppet var lågt men sa att det får betraktas som en början.

Den akademiska friheten ska stärkas. Universiteten ska själva göra sina prioriteringar och kan inte betraktas som vanliga myndigheter. Det är oklart hur detta ska manifesteras i lagar och förordningar men utbildningsministern gav ett nytt och något oväntat besked om tillsättningen av universitetens styrelser. Regeringen ska som tidigare utse ordförande och allmänrepresentanter, men på förslag av rektor. Jag får återkomma till vad detta kan innebära mer i detalj.

Annonser