RJs forskningsbidrag

Riksbankens jubileumsfond (RJ) har beslutat om nya forskningsbidrag. För Stockholms universitet handlar det om närmare 12 miljoner till åtta projekt. RJ har också som tidigare meddelats frångått överenskommelsen om 35% omkostnadspåslag och sänkt detta till 20% inklusive högskolemomsen på 8%. Sveriges Universitets- och Högskoleförbund SUHF har utsett en förhandlingsgrupp som kommer att ta upp frågan med RJ, första gången 15 november. Förhandlingsgruppen består av mig själv, SUHFs ordförande Bo Sundqvist och rektorn vid Dalarnas högskola Agneta Stark.

Om RJs sänkta omkostnadspåslag verkställs innebär det att RJ endast står för indirekta kostnader motsvarande 12% av projektkostnaden. Mottagande lärosäte, och då i första hand de bidragsmottagande institutionerna, tvingas ta över större delen av de indirekta kostnaderna, i strid med det avtal som tecknats mellan RJ och lärosätena och i strid med regeringens anvisningar om full kostnadstäckning. För bidragsmottagande institutioner vid Stockholms universitet handlar det om närmare 1.8 miljoner kronor i intäktsbortfall i anslutning till det aktuella bidragsbeslutet.

Annonser