Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har sammanträtt idag och fattat beslut om verksamhetsplan och budget för 2007. Verksamhetsplanen för 2007 är en vidareutveckling av årets verksamhetsplan. Delmålet rörande nivåklassificering (enligt Bologna-modellen) av kursutbudet är struket eftersom det nu är uppnått. Ett nytt delmål för grundutbildningen har tillkommit: Andelen in- och utresande studenter skall öka. Vidare skall alla doktorander erbjudas ordentlig introduktion till utbildningen i samband med antagning.

Budgeten är förstärkt tack vare de genom budgetpropositionen utökade resurserna för forskning och forskarutbildning, drygt 28 miljoner för Stockholms universitet. Samtidigt är pris- och löneomräkningen mycket låg för nästa år, 0.8%. Grundutbildningsanslaget (takbeloppet) har under innevarande år ökat med nästan 100 miljoner då vi tagit på oss ett större utbildningsuppdrag. Vi kommer sannolikt inte att klara detta uppdrag under 2007, men kan kompensera underprestationen med tidigare överprestationer. Inför 2008 är det emellertid viktigt att vi klarar det utökade utbildningsuppdraget om vi ska kunna ta hem hela vårt takbelopp i grundutbildningsanslag.

Universitetsstyrelsen har också behandlat remissen ”Ett ökat inflytande för universitet och högskolor vid utseende av ledamöter i styrelser” som inkom från Utbildningsdepartementet 1 november. I remissen finns ett förslag till ändring i högskolelagen, en ändring som går ut på att möjligheter öppnas för att ha en intern i stället för en extern majoritet i universitets- och högskolestyrelserna och för att ha rektor som styrelseordförande. Vidare aviseras att regeringen genom förordning eller i praxis kommer att avskaffa de politiska nomineringarna till styrelserna – tidigare har den förra regeringen med samarbetspartier tillsatt en styrelseledamot och den politiska oppositionen en styrelseledamot, ett system som alltså skall avskaffas – men det handlar inte om att entlediga eller utestänga politiker från styrelserna.

Universitet stöder förslaget till lagändring men menar samtidigt att frågorna kräver mer beredning och utredning. Det är framförallt frågorna om extern eller intern majoritet i styrelsen och om rektors möjliga ställning som styrelseordförande (en ordning som gällde fram till 1998) som nu debatteras livligt vid landets lärosäten. Själv menar jag att de externa ledamöterna är en stor tillgång för styrelsen men jag anser inte att de nödvändigtvis måste vara i majoritet. Jag välkomnar också den större handlingsfrihet som den föreslagna lagändringen innebär, men jag har ingen önskan att själv sitta som styrelseordförande.

Annonser