Riksbankens jubileumsfond

Riksbankens jubileumsfond (RJ) har som jag tidigare meddelat beslutat sänka projektbidragens omkostnadspåslag för indirekta kostnader från 35 % till 12 %. Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har utsett en förhandlingsgrupp som ska ta upp frågan med RJ. Jag är ordförande i förhandlingsgruppen, som av praktiskt taget alla universitet och högskolor fått bemyndigande att teckna avtal med RJ. Förhandlingar påbörjades 15 november och i avvaktan på utfallet har rektorerna väntat med att skriva på kontrakten för de nya bidrag som RJ beslutat om för 2007 och framåt. En universitetslektor vid Uppsala universitet skriver idag på DN Debatt om detta under rubriken ”Universitetet stoppar egna framgångsrika forskare”. Ni får ingen länk till artikeln för den är inget jag kan rekommendera – författaren har nämligen fått alltihop om bakfoten.

Den s k principen om full kostnadstäckning, dvs att externfinansiärer som RJ också ska betala projektens indirekta kostnader, har införts av regeringen, och lärosätena är skyldiga att tillämpa principen. Lärosäten som underlåter att göra detta kritiseras av Riksrevisionen. När principen infördes för ett antal år sedan genomförde en arbetsgrupp, den s k Mundebo-gruppen, en större studie av de indirekta kostnadernas omfattning. I arbetsgruppen ingick företrädare både för lärosätena och för externfinansiärerna. Arbetsgruppens slutsats var att de indirekta kostnaderna motsvarar 52 % påslag på projektets direkta kostnader. Lärosätena tecknade senare ett avtal med en rad externfinansiärer, däribland RJ, med innebörden att ett schablonpåslag om 35 % för indirekta kostnader skulle beviljas tillsammans med projektbidragen. Syftet med en schablon är att bespara forskare och finansiärer extra arbete med specificering och granskning av utgiftsposter för indirekta kostnader. Det bör påpekas att med indirekta kostnader avses sådant som är förbundet med det aktuella projektet, ingen subventionering av annan verksamhet.

Avtalet om 35 % omkostnadspåslag gäller till dess att nytt avtal tecknas. Det är detta gällande avtal som RJ frångått genom sitt beslut att från 2007 sänka schablonpåslaget till 12 %. Följden av denna sänkning, om den realiseras, blir i första hand ett inkomstbortfall för de bidragsmottagande institutionerna, åtminstone vid Stockholms universitet. Det är alltså humaniora och samhällsvetenskap som drabbas. Särskilt hårt drabbas de institutioner som fått ta emot flera RJ-bidrag. Ovan nämnda förhandlingsgrupp träffar RJs ledning nästa gång 6 december. Vår förhoppning är att frågan ska kunna lösas före årsskiftet.

Annonser