Riksbankens jubileumsfond

SUHFs förhandlingsgrupp har nu överenskommit med Riksbankens jubileumsfond om omkostnadspåslagen för projektbidrag beviljade i oktober 2006 (senaste blogg om detta se 7/12). Överenskommelsen innebär att RJ under år 2007 betalar ett omkostnadspåslag om 30.4% inklusive högskolemoms. Det betyder att när högskolemomsen inbetalats som 8% av totalbidraget återstår 20% omkostnadspåslag för indirekta kostnader. Det är lägre än den tidigare överenskommelsens 35% men högre än de 10.4% (efter inbetalning av högskolemoms) som medgivits enligt de i november utsända kontrakten. Överenskommelsen gäller enbart under år 2007 och enbart projekt. För bidrag till program (storprojekt) och infrastruktur får berört lärosäte teckna egna avtal med RJ. Påslaget om 30.4% under år 2007 är en tillfällig lösning för nästa år. Siffran är inte vägledande för en framtida överenskommelse för år 2008 och framåt. Avsikten är att under våren teckna en ny överenskommelse för omkostnadspåslagen på RJs projektbidrag från och med 2008.

RJ (och Wallenbergsstiftelserna, KAW m fl) deltar i SUHFs arbetsgrupp för full kostnadstäckning där ett underlag för en sådan överenskommelse ska utarbetas. Målet är att komma fram till en lösning i tid till RJs instruktioner till de forskare som inbjuds till RJs andra ansökningsomgång inför besluten om projektbidrag i oktober 2007. RJ har signalerat att man är beredd att finansiera indirekta kostnader i den mån dessa kan specificeras och är förbundna med de aktuella projekten. SUHF driver fortsatt principen om full kostnadstäckning och utgångspunkten är givetvis att denna princip ska gälla även för RJ-projekten. Det är dock inte längre framkomligt med ett generellt schablonpåslag för indirekta kostnader för projekt finansierade av KAW, RJ och flera andra stiftelser. Vi måste finna en rimlig och enkel modell för specificering av samtliga kostnader, inklusive de indirekta, för varje enskilt projekt. Då ska vi också kunna få täckning för dessa kostnader.

Annonser