Verksamhetsplan 2007

Välkomna tillbaka efter juluppehållet, till ett nytt kalenderår med en ny verksamhetsplan. VP 2007 överensstämmer till stora delar med VP 2006. Flera av målen är av den karaktären att vi behöver fokusera på dem över ett antal år. Vi kommer att ta upp årets verksamhetsplan med prefekterna vid årets första prefektmöten, som av denna anledning är tidigarelagda och inträffar redan i månadsskiftet januari-februari. En stor fråga under 2007 är även planeringen av lärarutbildningen som universitetet ska få ansvaret för från och med 2008. Jag önskar också att vi ska komma fram till konkreta handlingsplaner för att uppnå visionen i universitetets långsiktiga plan.

Annonser