Utbildningsministern på rektorsmöte

Högskoleverket ordnar varje år i januari ett möte för alla universitets- och högskolerektorer. Det äger rum i Steningevik mellan Märsta och Sigtuna och utbildningsministern kommer traditionsenligt och talar om aktuella frågor. Det gjorde även Lars Leijonborg, igår, och vi fick flera besked om regeringens och framförallt utbildningsministerns planer för vårt område.

Det sjunkande söktrycket i grundutbildningen var naturligtvis uppe till diskussion och då också frågan om vad som ska hända med de pengar som inte utbetalas till lärosätena på grund av att utbildningsuppdraget inte uppnås. Det handlar om flera hundra miljoner eller mer för hela landet och ministern deklarerade precis som vi önskat att han ville omsätta dessa pengar i höjd ersättning per student, med den reservationen att frågan först måste lösas med finansdepartementet. På grundutbildningsområdet nämndes också att det blir en utredning om en ny lärarutbildning med ett förkortat så kallat allmänt utbildningsområde och att regeringen kommer att lägga en proposition om ändrade tillträdesregler till högre studier bland annat med innebörden att det kommer att krävas godkänt i kärnämnen som svenska.

Inför forskningspropositionen 2008 kommer lärosätena att få lämna synpunkter och förslag, och redogöra för sina egna strategiska planer. Det är meningen att målet att 1 % av statens resurser ska satsas på forskning ska uppnås under perioden som täcks av forskningspropositionen. Frågan om hur de nya fakultetsresurser som redan beslutats ska fördelas på lärosätena diskuterades också och då bland annat de av SUHF rekommenderade modellerna med fördelning dels i proportion till omfattningen på den externfinansierade forskningen, dels i proportion till volymen på grundutbildningen. Innan forskningspropositionen kommer också en proposition om sekretess i forskningen, med undantag i offentlighetsprincipen för att underlätta forskningssamarbete med industrin.

Igår presenterades också propositionen om Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses. Innehållet är i princip detsamma som i den promemoria som presenterades i november förra året, se blogg 15/11, eller ännu hellre, läs propositionen.

Annonser