Lärarutbildningen

Sedan utbildningsministern i december deklarerat att Lärarhögskolans verksamhet från och med 1 januari 2008 blir en del av universitetet har en för lärosätena gemensam styrgrupp arbetat fram en övergripande plan för den nya organisationen. Planen har efterfrågats av utbildningsdepartementet som ett underlag för regeringens proposition till riksdagen i denna fråga. Styrgruppen har idag lagt fram sitt förslag till plan. Den innebär att sex till sju nya institutioner inrättas, dels fyra utbildningsvetenskapliga institutioner med olika ämnesinriktningar, dels två eller tre pedagogiska institutioner inklusive universitetets nuvarande pedagogiska institution med utökad verksamhet. De nya institutionerna kommer att ingå i universitetets befintliga fakultetsorganisation. Det blir alltså ingen ny fakultet, däremot ett särskilt organ med omfattande ansvar för utbildningsvetenskap och lärarutbildning.

Vi hade igår ett seminarium om planen med företrädare för båda lärosätena. Det var mycket glädjande att konstatera att planen har ett starkt stöd inom båda lärosätena. Styrgruppen som åstadkommit detta har gjort ett fantastiskt arbete. Planen kommer att föreläggas Lärarhögskolans styrelse 15 februari och universitetets styrelse 19 februari och jag har ingen anledning att tro annat än att båda styrelserna kommer att ställa sig bakom innehållet. Vi bör då också kunna räkna med att regering och riksdag fattar beslut som planerat. Vi ska nu omedelbart fortsätta planeringen av institutionsorganisationen. Det är viktigt att vi redan under våren kommer fram till vilka institutioner som ska inrättas och vilken verksamhet de ska bedriva. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ta itu med personalfrågorna – alla inblandade ska naturligtvis så tidigt som möjligt få besked om sin framtida institutionstillhörighet. Vi kommer också under våren att tillsätta ett interimistiskt särskilt organ för planering av utbildningsvetenskap och lärarutbildning från och med år 2008.

Annonser