Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har sammanträtt idag och fastställt årsredovisning för 2006. Bokslutet visar på ett stort överskott om 149.3 mkr. Överskottet sammanhänger till stor del med att vi inte lyckats nå takbeloppet i grundutbildningen, på grund av att söktrycket och studenttillströmningen har sjunkit. Vi har kunnat kompensera underprestationen i grundutbildningen med tidigare års överprestationer, värderade till 91.7 mkr. De ingår nu i bokslutet, vilket de inte gjort tidigare. Man kan alltså säga att den största delen av årets överskott härrör från tidigare år. Överskottet kommer att behövas innevarande år då situationen inom grundutbildningen är kärv – vi kommer sannolikt inte att klara takbeloppet och måste då betala tillbaka en del av grundutbildningsanslaget.

I materialet till universitetsstyrelsens sammanträde finns en uppföljning av verksamhetsplanen 2006 med omfattande sifferuppgifter för de verksamhets- och kvalitetsindikatorer som tas upp i verksamhetsplanen. Sifferuppgifterna är nedbrutna på institutionsnivå. Det är ett mycket intressant material som bör ge anledning till eftertanke på alla institutioner. Vi kommer naturligtvis att distribuera materialet till institutionerna och fakulteterna.

Universitetets budgetunderlag till regeringen fastställdes av universitetsstyrelsen. Universitetet föreslår bland annat (ingen särskild prioritetsordning) ett omställningsbidrag på 25 mkr för lärarutbildningen, en generell höjning av studentpengen, ytterligare 30 mkr per år i fakultetsanslag för att bygga upp utbildningsvetenskaplig forskning, en generell höjning av fakultetsanslaget särskilt för att kompensera för externfinansiärernas krav på medfinansiering, samt säkerställning av tidigare överenskommen finansiering av CHESS och SoRAD.

Universitetsstyrelsen har också enhälligt ställt sig bakom den plan som beskriver hur lärarutbildningen ska organiseras inom universitet. Lärarhögskolans styrelse fattade samma beslut den 15 februari. Närmast förestår nu beslut om vilka nya institutioner som ska inrättas från och med 1 januari 2008. Universitetsstyrelsen beräknas besluta i frågan vid nästa sammanträde 30 mars. För ytterligare kommentarer till vad som händer härnäst i planeringen av lärarutbildningen, se tidigare blogg från 1 februari.

Annonser