Full kostnadstäckning

SUHFs (Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds) arbetsgrupp för full kostnadstäckning har idag haft möte. Gruppens arbete går ut på att komma fram till en modell för hur samtliga kostnader, direkta (t ex lön, material) och indirekta (t ex administration, andel i datanät, bibliotek, etc.), för en forskargrupp eller ett forskningsprojekt ska kunna specificeras. Det handlar framförallt om en modell för procentpåslag på de direkta kostnaderna (eller på lönekostnaden) för att täcka de indirekta kostnaderna. I den mån en person endast har del av sin arbetstid inom forskargruppen eller forskningsprojektet, måste det också finnas en modell för redovisning av den arbetstiden för att den fulla kostnaden för gruppen eller projektet ska kunna beräknas.

SUHF har arbetat med att ta fram denna modell bl a därför att externfinansiärerna, som t ex Wallenbergsstiftelserna (som är representerade i arbetsgruppen), kräver en större tydlighet i lärosätenas beräkning av de indirekta kostnaderna. Det kommer att innebära ett merarbete, men ett huvudsyfte med modellen är att minimera detta merarbete. Modellen är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla principen om full kostnadstäckning av forskningsprojekt. Den är också ett betydelsefullt underlag för att SUHF ska komma vidare i förhandlingarna med Riksbankens jubileumsfond om deras påslag för indirekta kostnader. Förslaget till modell kommer att behandlas av SUHFs styrelse 9 mars och jag räknar med att styrelsen för det vidare till SUHFs förbundsförsamling 19 mars för ställningstagande.

Annonser