Budgetdialog

Idag har vi haft budgetdialog på utbildningsdepartementet, dvs det årliga samtalet mellan universitetsledningen och statssekreteraren med departementstjänstemän där universitetets ekonomi diskuteras. Underlag för samtalet är det budgetunderlag som universitetet lämnar in i februari och där vi framför önskemål om nya resurser. Vi har framhållit ökad studentpeng, ökat fakultetsanslag samt mera specifikt särskilda satsningar på utbildningsvetenskap och på förnyelse av lärarutbildningen när vi tar över ansvaret för denna. Läs hela budgetunderlaget här. Vi har inte räknat med och får inte heller några klara svar på budgetunderlagets frågor om ökade resurser vid budgetdialogen. Den handlar mer om att muntligen diskutera motiven bakom önskemålen. Jag uppfattar att det finns goda möjligheter att flera av våra äskanden beviljas, frågan är bara på vilken nivå.

Vid samtalet framkom bland annat att departementet under våren kommer att kalla Stockholms universitet och Lärarhögskolan till överläggning om integrationen av lärarutbildningen i universitetet. Tidsplanen är den som tidigare aviserats, dvs från 1 januari 2008, men de formella besluten fattas inte förrän i samband med höstens budgetproposition, också det i enlighet med vad som tidigare sagts. Vi fick vidare höra att alla universitet och högskolor de närmaste dagarna får i uppdrag att till årsskiftet sammanställa forsknings- och utbildningsstrategier som ska utgöra underlag för nästa forskningsproposition i september 2008. Detta att vi samlat ska beskriva strategier för såväl utbildning som forskning är en nyhet. Det förväntas att lärosätena då klarar av att redovisa substantiella omprioriteringar och nysatsningar.

Annonser