Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har idag haft sammanträde och fattat beslut om att från årsskiftet inrätta ett antal nya institutioner inom utbildningsvetenskap. Det handlar naturligtvis om organisationen för lärarutbildningen när universitetet tar över denna efter årsskiftet. Underlaget till beslutet har tagits fram av styrgruppen som arbetar med den nya organisationen. Vi har nu ramverket för en organisation och kan gå vidare med tillsättning av prefekter och bemanning av de nya institutionerna. Det är dekanerna som är ansvariga för att ta fram förslag till prefekter. Det är glädjande att se att arbetet med lärarutbildningens nya organisation och innehåll bedrivs med kraft och intresse av styrgruppen och det interimistiska organet för lärarutbildningen. Vi har mycket arbete framför oss innan vi har åstadkommit den önskade integrationen av lärarutbildningen i universitetet och en ny och förbättrad lärarutbildning med stark forskningsanknytning.

Annonser