Full kostnadstäckning

SUHFs arbetsgrupp för full kostnadstäckning har idag haft sammanträde med representanter för Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen och Riksbankens jubileumsfond. Vi arbetar nu på att utveckla redovisningsmodellen för fullkostnadsbudgetering och kommer närmast försöksvis att tillämpa denna på de 24 projekt som jubileumsfonden i höstas beviljade till Uppsala, Lunds och Stockholms universitet. I slutet av september ska vi kunna överlämna en utvecklad modell till SUHF för presentation på SUHFs förbundsförsamling i november. Jag räknar med att förbundsförsamlingen och därmed landets universitets- och högskolerektorer kommer att anamma modellen för tillämpning från och med 2008. Den kommer att innebära att de fulla kostnaderna för olika verksamheter, t ex ett externfinansierat forskningsprojekt, på ett helt annat sätt än i dag kommer att bli tydliga. Det blir samtidigt tydligt i vilken utsträckning externfinansiärerna kan och vill bidra till full kostnadstäckning av sådana projekt och i vilken utsträckning lärosätena får bidra med medfinansiering.

Annonser