Forskningsstrategier

Vi har nyligen fastställt en reviderad lista över våra ledande forskningsområden, efter översyn inom fakulteterna. Den nya listan skiljer sig inte mycket innehållsmässigt från den gamla, och några större kast var ju inte heller att vänta, men ordvalet är förändrat och preciserat. Listan över ledande forskning har varit till stor nytta för att stärka vår ställning bland externa finansiärer och beslutsfattare. Den kommer också att bli ett framträdande inslag i den utbildnings- och forskningsstrategi som vi liksom övriga lärosäten ska lämna in till departementet vid årsskiftet. Våra ledande forskningsområden är emellertid inte desamma som våra prioriterade forskningsområden. De senare måste nu preciseras av fakultetsnämnderna och redovisas i nämnda forskningsstrategi.

Samtidigt måste vi naturligtvis redovisa vilka satsningar vi gör och planerar på universitetsnivå. Däri inkluderar jag också sådana som är fakultetsspecifika ämnesmässigt men som finansieras på universitetsnivå, dvs av alla fakulteter gemensamt. Redan beslutade stora satsningar ligger på, till exempel, forskning om hållbar utveckling närmare bestämt Stockholm Resilience Centre, teoretisk fysik särskilt driftbidrag till Nordita (Nordiskt Institut för Teoretisk fysik vid AlbaNova), professur i portugisiska och flera mellantjänster i olika språk, externa kontakter med näringsliv och samhälle, samt ökning av antalet kvinnliga professorer. Därtill kommer medfinansiering av ett antal starka forskningsmiljöer som fått bidrag av externa finansiärer. En storsatsning som kommer är utbildningsvetenskap.

Annonser