Kårobligatoriet

Jag var i går på SUHFs styrelsesammanträde och lyssnade bland annat till Erland Ringborg som är regeringens utredare av (avskaffandet av) kårobligatoriet och som inbjudits till styrelsen för att berätta om utredningen. Utredningen överväger att föreslå att högskolestyrelserna får utse en eller flera studentföreningar att ansvara för studentinflytandet, representera studenterna och utse studenter till beslutande organ. I det senare fallet, med flera utsedda studentföreningar, är tanken att dessa kan representera till exempel fakulteter eller campusområden om det finns flera sådana. Det är viktigt att dessa studentföreningar sammantaget verkligen kan representera och uttala sig för alla studenter. Det handlar inte bara om studenternas rätt till inflytande utan om deras verkliga samverkan med universitetsledningen (och fakultets- och institutionsledningar). Det är en styrka för universitetet att ha en fungerande sådan samverkan.

För att detta skall fungera behöver de utsedda studentföreningarna en rimlig ekonomi. I frånvaro av obligatoriska kåravgifter måste därför nya resurser skjutas till. Utredningen ska, liksom alla statliga utredningar, redovisa hur nya kostnader förbundna med utredningsförslaget ska finansieras. Naturligtvis ställde vi denna fråga till Erland Ringborg vid gårdagens styrelsesammanträde med SUHF. Vi fick dock inget klart svar men jag bedömer risken som stor att utredningen föreslår att lärosätena får stå för dessa kostnader. Det betyder i klartext att de kostnader som i dag täcks av kåravgifterna i framtiden ska belasta grundutbildningsanslaget. Det betyder i sin tur att de på grund av den redan urholkade studentpengen idag alltför få undervisningstimmarna ska bli ännu färre. Studenterna slipper kåravgiften men till priset av ännu mindre undervisning. Det vore en utomordentligt dålig lösning.

Annonser