Ny lärarutbildning

Regeringen har presenterat direktiven till den nya lärarutbildningsutredningen. En lärarutbildning, som det är idag, ska bli flera. Eventuellt ska egna examina införas för nivåerna förskola, låg-, mellan- och högstadium samt gymnasium. Ämnesfördjupningen ska öka. Det allmänna utbildningsområdet ska minska. Kraven ska öka. Det är bra. Utredningen ska lämna sitt förslag i september 2008. Därefter blir det remissbehandling, proposition under 2009 och sjösättning 2010.

Stockholms universitet har tillsatt ett interimistiskt särskilt organ för planering av en ny lärarutbildning då universitetet tar över utbildningen från Lärarhögskolan vid årsskiftet. Vår planering av en ny lärarutbildning överensstämmer i stort med utredningsdirektiven. Lärarutbildningen ska differentieras i flera, motsvarande olika nivåer från förskola till gymnasium. Ämnesfördjupningen ska öka bland annat genom reglering av det allmänna utbildningsområdet. Kraven ska öka.

Planeringen av lärarutbildning vid Stockholms universitet har kommit en god bit på väg. Läget finns beskrivet mer i detalj i en aktuell rapport från styrgruppen för planering av den nya organisationen. Nya institutioner har inrättats och idag har prefekter för samtliga nya institutioner utnämnts. Bemanning av de nya institutionerna pågår. Under hösten fortsätter arbetet med planeringen av själva utbildningen. Vi räknar med att kunna införa en ny lärarutbildning till höstterminen 2008.

Annonser