Ranking

Jag tvekar om jag ska skriva mer om detta ämne – de båda internationella rankinglistorna från Jiao Tong University i Shanghai och Times Higher Education Supplement är behäftade med så mycket tveksamheter att jag tycker de fått alldeles för stor uppmärksamhet. Nu skriver också Vetenskapsrådets nättidning Tentakel om dessa listor. Stockholms universitet kommer förhållandevis väl ut i Shanghailistan, särskilt avseende naturvetenskap, och förhållandevis dåligt ut i Times-listan. Den förra är till stor del baserad på internationell publicering, den senare till stor del på internationell ryktbarhet mätt genom intervjuer. Jag hoppas att det kommer fler rankinglistor med uppdelning på vetenskapsområden och med nya kriterier för att balansera bilden. Rankinglistorna kan vi inte ignorera. Vi får anstränga oss att höja kvaliteten i vår internationella publicering och sprida kunskap om Stockholms universitet internationellt.

Annonser