Budgetpropositionen

Budgetpropositionen presenteras idag. Den innehåller för vår del som väntat den höjning av grundutbildningsanslaget med 28 mkr som aviserades tidigare denna månad och en höjning av anslaget för forskning och forskarutbildning med 57 mkr. Det senare beloppet består av 26 mkr som tillkommer genom tidigare riksdagsbeslut samt 31 mkr som är vår andel av de 300 mkr som nu fördelas i proportion till lärosätenas totala bidrag från Vetenskapsrådet. Vidare framgår av budgetpropositionen som förväntat att Stockholms universitet övertar Lärarhögskolans anslag och att Lärarhögskolan avvecklas från och med 1 januari. Detsamma gäller Institutet för Psykosocial medicin som blir Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Ytterligare positiva nyheter i budgetpropositionen är att utredningar tillsätts för att ta fram förslag för att öka lärosätenas självständighet och för att möjliggöra avdragsrätt för donationer till lärosätena. Enprocentmålet, dvs att en procent av BNP ska investeras i forskning, omnämns och regeringen lovar att i forskningspropositionen hösten 2008 redogöra för hur Sverige ska uppnå detta mål senast år 2010. Det finns tyvärr inga besked om höjning av studiemedlen och studentpengen (utöver den ovan nämnda höjningen av grundutbildningsanslaget).

Jag vill nu fokusera på vad vi nu ska göra med våra nya resurser. Genom tidigare riksdagsbeslut under den förra regeringen har vi förutom ovan nämnda höjningar från och med 2008 ytterligare 20 mkr i grundutbildningsmedel. Det är sammanlagt 48 mkr till grundutbildningen och som nämnts ovan 57 mkr till forskningen, pengar som ännu inte fördelats ut till fakulteter och institutioner. Den fråga jag vill ställa, till alla medarbetare, och närmast till dekaner och prefekter vid de kommande prefektmiddagarna, är: Hur ska vi strategiskt satsa dessa 105 mkr för att uppnå vår vision att utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter år 2015 ska inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning?

Annonser