Inför 2009

Jag är tillbaka idag, men det är först på måndag som verksamheten är igång för fullt, då med informationsmöte om lärarutbildningsutredningen i Aula Magna. Lärarutbildningen är naturligtvis en viktig fråga också under 2009. Flyttningen av lärarutbildningen från Konradsberg men även en rad andra institutionsomflyttningar blir föremål för ett intensivt planeringsarbete under 2009. Det handlar om utbyggnaden av Albano och om flera andra lokalprojekt inom universitetet. Under våren har vi remissbehandling av två tunga utredningar, autonomiutredningen och lärarutbildningsutredningen. Fakultetsnämnderna, lärarutbildningsnämnden och studentkåren ska i vanlig ordning lämna underlag till remiss-svaret. Universitetsstyrelsen beslutar om svaret, alternativt uppdrar till rektor att avge svaret efter universitetsstyrelsens diskussion. Internt ska vi under våren diskutera resultaten av den omfattande översynen av universitetets administrativa processer. De olika utredningsgrupperna lämnar sina rapporter i februari. Vårens diskussion ligger sedan till grund för hur administrationen ska dimensioneras, och hur mycket som ska avsättas för gemensamma ändamål (förvaltning, bibliotek mm) i budgeten för år 2010. Utbildningspolitiskt väntar vi på den viktiga högskolepropositionen som ska behandla autonomiutredningens och befattningsutredningens förslag, och på aviserade propositioner om avskaffat kårobligatorium och studieavgifter för utomeuropeiska studenter. De båda sistnämnda propositionerna har flyttats fram gång på gång. Det är nog inte så lätt att få till bra lösningar som kan medföra de utlovade förbättringarna för studenterna och lärosätena.

Annonser