Utredningar

Ledningsutredningen

Vad har hänt med Ledningsutredningen? Utredningen lämnade sitt betänkande 2 november 2015. Utredningen har varit på remiss till lärosätena och ett antal andra myndigheter och organisationer. Remissvaren inkom 1 mars 2016. Flera av remissinstanserna har lämnat begränsade yttranden och huvudsakligen kommenterat utredningens förslag till regeringen avseende styrelsernas nominering och sammansättning och lärosätenas ekonomi. Jag har gjort en sammanställning av remissinstansernas allmänna inställning, positiv eller negativ, till några av utredningens förslag. Se sammanställningen av remissvaren här.

Utredningens förslag till regeringen rörande styrelsens nominering och sammansättning har behandlats av regering och riksdag som i stort följt förslagen. Ändringarna som trädde i kraft 1 augusti 2016 finns i Högskolelagen 2 kap. 4 § och 7-8 § samt Högskoleförordningen 1 kap. 7 § och 2 kap. 7 §. Vad avser förslagen till regeringen om lärosätenas ekonomi har utbildningsministern vid ett möte med rektorer och styrelseordföranden 21 september 2016 aviserat att regeringen planerar att utreda grundutbildningens finansiering och lärosätenas möjligheter till profilering. Förslaget att öka basanslagens andel av den totala forskningsfinansieringen kommer tyvärr inte att genomföras, vilket framgår av utbildningsministerns besked om den kommande forskningspropositionens innehåll.

Utredningens förslag till lärosätena är vad jag erfar nu föremål för diskussioner och ställningstaganden på lärosätena. Frågan om det ska vara en eller flera rektorskandidater till hörande är särskilt kontroversiell. Jag hoppas att utredningens resonemang ska vara  till nytta i lärosätenas arbete med att utveckla ledningen av verksamheten. Utredningens båda sekreterare Ulrika Bjare och Rolf Höijer har varit till stor hjälp.

151020-kare-ulrika-bjare-rolf-hoijer-ledningsutredningen-wedholms-fisk

Infrastrukturutredning

Slutrapport 2013-06-20 efter utredning genomförd på uppdrag av Vetenskapsrådet: Synpunkter på planering, organisation, styrning och finansiering av svensk nationell infrastruktur för forskning med stöd från Vetenskapsrådet genom Rådet för infrastruktur.

Annonser