Rektors promotionstal 2009-09-25

Herr landshövding, herr statsråd, herr kansler, rektorer, presides, promotores, pristagare, installandi, promovendi, mina damer och herrar. Jag hälsar er varmt välkomna till Stockholms universitets installations- och promotionshögtid år 2009.

Särskilt välkommen till våra nya doktorer, hedersdoktorer, jubeldoktorer och professorer. Ni nya doktorer har under flera år genom era avhandlingsarbeten burit upp en stor del av universitetets forskning och med er insats lämnat viktiga bidrag till kunskapsutvecklingen. Varmt tack för detta. Hedersdoktorerna är framträdande företrädare för vetenskap och samhällsinsatser förbundna med högre utbildning och forskning.

It is with great pleasure I welcome several distinguished scientists from foreign universities as honorary doctors at Stockholm University.

Våra tre idag närvarande jubeldoktorer kan se tillbaka på ett helt liv i vetenskapens tjänst, bland annat som professorer vid KTH, Chalmers och Stockholms universitet. Professorerna är universitetets främsta vetenskapliga företrädare. Förutom de ordinarie professorerna som nu installeras i sina ämbeten välkomnar jag också de nya adjungerade professorerna och gästprofessorerna som idag är här som gäster.

Det är tillfredsställande att se att det finns många kvinnor bland de nya professorerna. Universitetet har under de gångna åren aktivt arbetat med befordran och rekrytering av kvinnliga professorer och med god marginal uppnått det mål som regeringen ställt upp.

Om Stockholms universitets utbildning och forskning

Stockholms universitet har omfattande utbildning och forskning inom naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Våra fyra fakulteter med verksamhet i dessa områden tillhör på ett eller annat sätt de främsta i landet. Det kan handla om totala forskningsresurser, andel konkurrensutsatta externa bidrag, utvärderingsresultat, antalet studenter och studentefterfrågan, och andra utryck för kvalitet i verksamheten.

Låt mig ta några exempel. Landets två mest eftersökta högre utbildningar, räknat i totalt antal sökande, är juristutbildningen och civilekonomutbildningen vid Stockholms universitet. Som jag nämnt i tidigare promotionstal, men det förtjänar att upprepas, fick vårt universitet särskilt beröm för det största antalet föredömliga utbildningar, 24 st, i Högskoleverkets sammanställning av sex års samlade utvärderingar vid svenska universitet och högskolor.

Det nystartade och av EU finansierade European Research Council har haft sina första utdelningsomgångar. Resultaten inväntades med stort intresse. De utgör en sorts allmän benchmarking eftersom det handlar om en alleuropeisk konkurrens mellan de bästa forskarna. I den första omgångens totalt 574 till yngre respektive seniora forskare i hela Europa gick 6 bidrag till forskare vid Stockholms universitet. Ytterligare 21 bidrag gick till forskare vid 7 andra svenska universitet.

Om Stockholms universitet, KI och KTH

Vårt universitet är speciellt genom sin profilering och kraftsamling inom de båda vetenskapsområdena naturvetenskap och humaniora/samhällsvetenskap. De medicinska och tekniska vetenskapsområdena företräds i Stockholm av våra systeruniversitet Karolinska institutet och KTH. Tillsammans utgör Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH landets största konstellation inom högre utbildning och forskning med ledande verksamhet inom alla vetenskapsområden. Tillsammans är vi dubbelt så stora som något annat svenskt eller nordiskt universitet. Tillsammans skulle vi, om man räknar oss som ett lärosäte, rankas bland Europas fem främsta och världens 25 främsta universitet enligt de mest välkända rankinglistorna.

Det största enskilda bidraget i forskningspropositionens strategiska satsningar, över 100 mkr, går till vår med KTH och Karolinska institutet gemensamma ansökan för Science for Life Lab, ett nationellt forskningsinstitut inom de molekylära biovetenskaperna i de tre lärosätenas regi. Det är ett exempel på vår gemensamma styrka och vad vi kan åstadkomma när vi agerar tillsammans. Vi ska vidareutveckla vårt samarbete. Min förhoppning är att det ska kunna leda till en mer sammanhållen organisation, en allians, någon gång i framtiden ett sammanhållet universitet.

I detta sammanhang vill jag också nämna de goda relationer vi har med övriga lärosäten i Stockholm och de goda kontakter vi har, särskilt genom Sveriges universitets- och högskoleförbund, med universitet och högskolor i hela landet. Det är glädjande, inte minst för mig själv, att bland våra gäster idag se mina rektorsvänner från Karolinska institutet, Örebro universitet, Handelshögskolan, Södertörns högskola och Försvarshögskolan.

Mer om utbildningen

Många fler, jämfört med förra året, söker sig idag till högre studier vid universitet och högskolor. När jag vid terminsstarten hälsade de nya studenterna välkomna i Aula Magna var aulan fullsatt till sista plats. Det var fantastiskt.

Statens utbyggnad av antalet platser vid universitet och högskolor fortsätter. Regeringen aviserade nyligen en utbyggnad med 10 000 nya platser nästa år. Under många år har fokus inom politiken för högre utbildning legat på kvantitativ utbyggnad. Det är bra att de som vill kan läsa vidare vid universitetet, men nu måste perspektivet ändras mot den kvalitativa utvecklingen. Ersättningen per student har under lång tid släpat efter kostnadsutvecklingen och medger idag inom många områden alltför få undervisningstimmar per vecka.

Lärarutbildningen i Stockholm är sedan 1½ år universitetets ansvar. Ett intensivt arbete pågår med förnyelsen av lärarutbildningen i Stockholm. Under hösten väntar vi regeringens proposition om en ny förordning för lärarutbildningen. Vi står väl rustade inför den nya ordningen. Lärarutbildningen är en angelägenhet för hela universitetet och en av våra viktigaste samhällsuppgifter.

Mer om forskningen

Det gångna året har forskningsfrågorna stått i fokus. Det har handlat mycket om forskningspropositionen och utlysningen av resurser för strategiska forskningsområden. Vi har varit lyckosamma i den utlysningen trots att tyngdpunkten legat inom medicin och teknik. Stockholms universitet får nu ytterligare resurser för forskning om naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, klimatmodeller, havsmiljö och, som jag nämnde, molekylära biovetenskaper. Vi får del av de nya resurserna för E-vetenskap, IT och mobil kommunikation samt cancerforskning.

Vårt universitet har också nationellt ledande och i hög grad samhällsrelevant utbildning och forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. I vårt underlag till regeringen inför arbetet med forskningspropositionen lyfte vi t ex fram globaliseringens effekter på samhällsutvecklingen. Den tilltagande globaliseringen med allt större rörlighet av människor och deras kulturer och språk kommer att medföra, och har som bekant redan medfört, stora förändringar också för det svenska samhället. Bättre kunskaper om sociala och kulturella aspekter är nödvändiga för en god samhällsutveckling. Stockholms universitet har omfattande utbildning och forskning inom dessa områden.

Ytterligare två områden av stor samhällsrelevans är ekonomi och språk. Det är lätt att inse i dessa tider av finanskris och EU-ordförandeskap. Ekonomi och språk är exempel på stora och ledande områden vid Stockholms universitet. Herr utbildningsminister! Får jag föreslå att staten i större utsträckning än idag tar vara på och satsar på denna kompetens som finns inom humaniora och samhällsvetenskap vid vårt universitet.

Vidare mot visionen

Vi har en vision för Stockholms universitet: År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. Det är universitetets tjänstemän, lärare och forskare, däribland alla ni nya professorer och nya doktorer som med era insatser ska ta oss fram till det målet. Det är människorna som utgör själva universitet. Ni doktorer och professorer är nyckelpersoner i denna mänskliga resurs som är Stockholms universitet. Än en gång, tack för er medverkan.

Annonser