Rektors promotionstal 2011-09-30

Ers excellenser, herr finansborgarråd, rektorer, promotorer, medaljörer, pristagare, professorer, jubeldoktorer, hedersdoktorer och nya doktorer, studenter, mina damer och herrar. Jag hälsar er varmt välkomna till Stockholms universitets installations- och promotionshögtid år 2011.

Distinguished scientists from foreign universities, it is with great pleasure I welcome you as honorary doctors at Stockholm University.

Grundutbildning

Ungdomskullarna når sin absoluta topp de kommande två åren. Antalet 19-24-åringar stiger till 800 000. Men, om fem år har antalet sjunkit till 600 000. Det är klart att detta påverkar studenttillströmningen till universitet och högskolor inklusive Stockholms universitet.

Mot bakgrund av denna nedgång planerar regeringen att skära ned antalet platser i den högre utbildningen. Samtidigt ska de frigjorda pengarna användas för att förstärka utbildningarna inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är bra. Tack. Det är en viktig förstärkning som många efterfrågat och som jag nu för fjärde året i rad tar upp i detta tal. Stockholms universitet har många utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap och får därigenom den största förstärkningen av detta område.

Nedgången i ungdomskullarna dämpas i Stockholm av inflyttningen till huvudstaden. Stockholm växer snabbare än övriga delar av landet. Dessa omständigheter medför att framtiden ser mörk ut för många högskolor och mindre universitet utanför Stockholmsområdet. Stockholms universitet tillhör de lyckligt lottade. Vi kan se framtiden an med tillförsikt och kommer att klara oss bra trots den förväntade nedgången i ungdomskullarna de kommande åren.

Det är glädjande att se att våra stora utbildningar håller ställningarna. Juristutbildningen vid Stockholms universitet är sedan flera år Sveriges mest sökta högre utbildning och ekonom-, psykolog- och socionomutbildningarna tillhör också landets mest populära utbildningar.

Examen från Stockholms universitet lönar sig. Det var ett av mina budskap till de nya studenterna när jag hälsade dem välkomna i Aula Magna för ett par veckor sedan. Se bara på Fredrik Reinfeldt, Annika Falkengren, Christer Fuglesang och Tomas Tranströmer, alla med examen från Stockholms universitet. Med en sådan examen kan man bli statsminister, bankdirektör, astronaut och poet.

Studieavgifter

I och med detta läsår har enligt riksdagens beslut studieavgifter för utomeuropeiska studenter införts. Priset för helårsstudier är 90 000 kr inom humaniora-samhällsvetenskap och 140 000 kr inom naturvetenskap, ungefär samma som i Uppsala, Lund och vid KTH.

Hur har det då gått? Är det några som har betalat? Antalet inresande utomeuropeiska studenter har som väntat sjunkit med flera hundra. Vid Stockholms universitet har 73 studenter betalat studieavgift, inräknat 27 studenter som fått avgiften betald genom stipendier.

Våra inresande internationella studenter är ett kvalitetshöjande inslag i vår utbildning. De bidrar till mångfald, vidgar våra vyer och stärker vårt internationella perspektiv. Framförallt, när de väl avslutat sina studier blir de viktiga ambassadörer för Sverige, Stockholm och Stockholms universitet.

Vi behöver arbeta mer för att få hit fler internationella studenter. Det är viktigt för vår internationella ställning. I det arbetet behöver vi hjälp från Stockholms stad och kringliggande kommuner. Det största hindret är inte studieavgiften utan bristen på studentbostäder. Politikerna måste på allvar ta itu med studentbostadsfrågan.

Lärarutbildning

I december förra året meddelade Högskoleverket att Stockholms universitet fått avslag på sin ansökan om examensrätt i den nya grundlärarutbildningen. Ett stort antal universitet och högskolor fick samtidigt avslag på sina examensrättsansökningar i en eller flera av de fyra nya lärarutbildningarna. Ni minns det säkert, det fick nämligen stort genomslag i media.

Avslaget för Stockholms universitet saknade grund. Det baserades på avsaknad av information och inte på konstaterade brister i universitetets lärarutbildning. Den snäva tidsplan som regeringen satt för examensrättsprövningarna gjorde det omöjligt för Högskoleverket att genomföra dessa på ett seriöst sätt. Det mesta fick göras om under vårterminen.

Vårens förnyade prövning gav som väntat Stockholms universitet examensrätt i grundlärarutbildningen och därmed i alla de fyra nya lärarutbildningarna. Regeringen har i budgetpropositionen som en följd av examensrättsprövningarna beslutat om omfördelning av lärarutbildningsresurserna mellan landets lärosäten. Stockholms universitet är det lärosäte som får den största plusposten. Det är ett kraftfullt erkännande av vår kapacitet.

Stockholms universitet får efter regeringens resursomfördelning och sedan vi från och med 2008 tagit över Lärarhögskolans verksamhet bland de mest omfattande lärarutbildningarna i landet. Det är också den viktigaste högre utbildningen i vårt samhälle. Vår absoluta ambition är att skapa en ny och bättre lärarutbildning.

Forskning

Forskningen vid Stockholms universitet uppmärksammas och ger resultat. Strax före sommaren presenterade det nordiska forskningsrådet Nordforsk en bibliometrianalys av publiceringen från de nordiska universiteten. Jag gläds när jag ser hur denna rapport visar på Stockholms universitets starka ställning och genomslagskraften i vår forskning, som enligt rapporten i genomsnitt citeras mer än 30% över världsgenomsnittet.

En stor del av forskningen vid dagens universitet utförs av doktorander. Jag är övertygad om att ni nya doktorer med era publikationer verksamt bidragit till nuvarande och kommer att bidra till framtida goda siffror i dessa bibliometriska analyser av forskningens genomslagskraft.

Vart fjärde år lägger regeringen fram en forskningsproposition. Den påverkar i hög grad inriktningen och naturligtvis finansieringen av svensk forskning den påföljande fyraårsperioden. Nästa forskningsproposition kommer om ett år, nästa höst.

Förberedelserna för den kommande propositionen har redan dragit gång. Alla intressenter försöker naturligtvis framhålla sina favoritområden. Vi kommer från Stockholms universitet att avhålla oss från önskelistor om specialsatsningar på specifika områden och värna om vikten av den fria grundforskningen.

En viktig infrastruktursatsning vill vi lyfta fram. Det är SciLifeLab eller Science for Life Laboratory. Det startade som ett gemensamt initiativ från Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet. Uppsala universitet har anslutit sig till satsningen för etablering av SciLifeLab även i Uppsala.

De nämnda universiteten har lagt in flera hundra miljoner i denna satsning, i princip alla resurser från förra forskningspropositionens strategiska satsning på molekylära biovetenskaper, och mer därtill. Nu hoppas vi att SciLifeLab med ytterligare stöd i nästa forskningsproposition ska kunna växa till ett internationellt ledande forskningscentrum.

SciLifeLab Stockholm är ett exempel på det omfattande samarbete som finns mellan Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet. De tre stockholmsuniversiteten kompletterar varandra och utgör tillsammans den enhet inom högre utbildning och forskning som kan jämföras med andra stora universitet med alla vetenskapsområden representerade.

Det är min dröm att de tre stockholmsuniversiteten någon gång i framtiden gemensamt ska bilda ett universitet. Det skulle bli Nordeuropas största universitet och rankas som ett av Europas allra främsta och ett av världens 25 främsta på de internationella rankinglistorna.

Lokaler

Stockholms universitet växer. Integrationen av lärarutbildningen i universitetet, regeringens utökning av antalet platser till Stockholms universitet, och ett flertal under de senare åren tillkomna stora forskningssatsningar kräver utökade lokaler.

För en månad sedan påbörjades bygget av ett nytt fint studenthus i anslutning till Södra Huset för studentkåren och universitetets studentavdelning. Planeringen av utbyggnaden i Albano är i full gång, strax söder om Frescati, mitt emot Kräftriket och intill universitetets och KTHs gemensamma Fysikcentrum.

Förslaget till detaljplan för Albano har varit ute på remiss under sommaren och ska enligt planerna ställas ut från och med årsskiftet. Därefter ska staden fatta beslut. Vi förlitar oss på staden och hoppas att detta ska löpa så snabbt och smidigt som möjligt. Utbyggnaden av Albano är viktig för universitetets och KTHs framtida utveckling. I detta behöver vi också ert och allmänhetens stöd.

Avslutning

Goda universitetslokaler är nödvändigt men det är ändå människorna i lokalerna som betyder mest. Det är universitetets tjänstemän, lärare och forskare, däribland alla ni nya professorer och nya doktorer, och jag vänder mig särskilt till er – det är ni som med era insatser lägger grunden till vår starka ställning och för oss framåt på vägen. Det är människorna som utgör själva universitetet. Ni doktorer och professorer är nyckelpersoner i denna mänskliga resurs som är Stockholms universitet. Varmt tack för er medverkan.

Annonser