Författararkiv: karebremer

Denna blogg

Jag startade denna blogg i juni 2005 efter drygt ett år som rektor. Syftet var att framförallt internt informera medarbetarna om aktuella frågor. Efterhand visade det sig att bloggen också kom att läsas av många andra från universitets- och högskolesektorn i hela landet och även av media. Den har sålunda blivit en utmärkt kanal för att informera om min och Stockholms universitets ståndpunkt i olika frågor. Det är inte så många som skrivit kommentarer till blogginläggen men jag har muntligen fått ett stort antal uppskattande kommentarer och vittnesbörd om att den läses av flera hundra personer varje dag. Emellertid, allt har sin tid, och detta blir mitt sista blogginlägg. Sammanlagt har det blivit 930 inlägg. De kommer att samlas i en sökbar textfil på min framtida hemsida och även sparas digitalt och som utskrift i universitetsbiblioteket. Varmt tack till alla läsare!

Annonser

Året som kommer

Jag har en månad kvar på mina nio år som rektor och även denna månads kalender är som vanligt i det närmaste fulltecknad med möten av olika slag ända fram till och med sista dagen 31 januari. Därefter blir jag professor vid Stockholms universitet och kommer att sitta på Spökslottet och ägna mig åt en del författande inom botanik mm samt några uppdrag som jag åtagit mig bland annat från SUHF, Vetenskapsrådet och Wallenbergsstiftelserna. För universitet och högskolor fortsätter turerna kring Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem, HSV ska nu ta ställning till om examensrätterna ska dras in eller förlängas för de utbildningar som förra året bedömdes ha bristande kvalitet. Vidare får vi se om regeringen äntligen kommer med sitt förslag om att de lärosäten som vill ska få ansöka om att omvandlas till stiftelser. De flesta lärosäten ska också byta allmänrepresentanter i sina styrelser från 1 maj. Nomineringar ska tas fram av landshövdingen och ytterligare en med lärosätet förtrogen person, och för Stockholms universitet har regeringen beslutat att jag ska vara den personen. Och så får Stockholms universitet ny rektor från 1 februari. Det blir spännande. Lycka till Astrid!

Året som gått

Forskningspropositionen och de första resultaten i Högskoleverkets nya utvärderingssystem var viktiga händelser år 2012, både positivt och negativt. Forskningspropositionen med avsevärda höjningar av basanslagen får klart godkänt. Flera av lärosätenas utbildningar får underkänt, omdömet bristande kvalitet enligt HSVs utvärderingssystem, men utvärderingssystemet i sig är också ifrågasatt. Internt på Stockholms universitet har vi infört en ny organisation med vicerektorer för naturvetenskap respektive humaniora-samhällsvetenskap i universitetsledningen och dito områdesnämnder. Den nya områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har väl ännu inte helt funnit formerna för sitt arbete men i stort är jag mycket nöjd med hur den nya organisationen fungerar. Andra viktiga beslut som vi tagit på Stockholms universitet är att avsätta 100 mkr till internationalisering och 15 mkr till kvinnliga professorer, att ersätta utbildningsbidragen i forskarutbildningen med doktorandtjänster och att inrätta en 4-årig rekryteringstjänst som biträdande lektor med rätt att prövas för tillsvidareförordnande. Samarbetet med KI och KTH har utökats, bland annat genom en gemensam rektorsresa till USA och en ny gemensam Summer School. Och så har vi nu i december flyttat den sista verksamheten från Konradsberg till Frescati varmed lärarutbildningen från och med årsskiftet ska vara fullt integrerad i Stockholms universitet. Tack och Gott Nytt År till alla medarbetare och läsare av denna blogg.

Ny citeringsstudie

Som bekant har det i många sammanhang noterats att forskningen vid Stockholms universitet har stark internationell genomslagskraft mätt med bibliometrisk citeringsanalys. Men variationen är naturligtvis stor inom universitetet, det är ett begränsat antal ämnesområden och institutioner som står för de riktigt höga siffrorna medan det finns en förbättringspotential hos många andra. Vilka som framförallt bidragit till Stockholms universitets höga siffror framgår av en ny studie från vår bibliometriker. Eftersom det handlar om citeringsanalyser där det krävs en viss storlek på publiceringsunderlaget i databaserna är rapporten begränsad till de stora naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga institutionerna. Grattis till vårt Oskar Klein Centre för kosmopartikelfysik som ligger i topp, följt av Fysikum, Biokemi och Biofysik, Astronomi, Stockholm Resilience Centre, Tillämpad miljövetenskap och Naturgeografi och Kvartärgeologi – ordningsföljden varierar lite beroende på hur man räknar.

Albano

Kommunfullmäktige fastställde igår detaljplanen för Albano. Det var ett väntat beslut men är icke desto mindre en viktig milstolpe för högre utbildning och forskning i Stockholm. Företrädare för Förbundet Ekoparken har meddelat att beslutet kommer att överklagas och det är också väntat, tyvärr, men beklagligt särskilt mot bakgrund av hur området ser ut idag och har sett ut i över 100 år, en yta för upplagrings- och industriverksamhet. Nu hoppas jag att processen inte råkar ut för några oväntade hinder på vägen och att alla studenter och anställda, och alla andra vänner av högre utbildning och forskning, stöder denna för Stockholms universitet och för Stockholms framtid som kunskapsregion så viktiga utbyggnad.

Institutet för solfysik

Institutet för solfysik har flyttats från Kungl. Vetenskapsakademien till Stockholms universitet. Samtidigt har Vetenskapsrådet inrättat solfysiken vid Stockholms universitet med det på Kanarieöarna befintliga solteleskopet som nationell forskningsinfrastruktur. Även om solfysikforskningen sedan lång tid bedrivits i samarbete med forskare på Stockholms universitet vid AlbaNova är det nu mycket roligt att vi från årsskiftet får stå som värd för infrastrukturen och driva solfysikforskningen i egen regi vid Stockholms universitet. Den har internationellt mycket gott rykte och kommer ytterligare förstärka vår redan starka astronomiverksamhet.

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är Wallenbergsstiftelsernas program för stöd till framstående seniora forskare. Vi har inte varit lika framgångsrika i detta program som i det för yngre forskare, Wallenberg Academy Fellows. Idag kom besked om utnämning av 16 Wallenberg Scholars och vi fick en av våra nomineringar beviljad. Det är Gunnar von Heijne, biokemist och omnämnd med mycket stor respekt både inom och utom Stockholms universitet som en av våra absolut mest framstående forskare. Det är en mycket välförtjänt utnämning, grattis Gunnar.