Kategoriarkiv: SU-internt

Språkpolicy

Fakultetsklubben arrangerade igår en diskussion om universitetets språkpolicy. Vi har ingen officiell sådan men den är under utarbetande och vi räknar med att den blir klar om inte i december så i början av nästa år. Grundprincipen är att vi ska utveckla vår parallellspråkighet. I möjligaste mån ska vi utnyttja både engelska och svenska i undervisning och forskning. Bruket av andra främmande språk ska också värnas. Enligt den nya språklag som riksdagen antagit har myndigheterna ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Det är lätt att inse att denna del av språklagen måste beaktas inte minst av naturvetenskaperna som till stora delar använder engelska som arbetsspråk. Men jag menar att vi också i ännu högre grad än idag måste främja bruket av engelska vid universitetet, detta för att vi ska kunna hävda vår internationella ställning i den globala verksamhet som högre utbildning och forskning utgör.

Annonser

Möten med personalorganisationerna

Jag har överenskommit med personalorganisationerna att vi ska ersätta de nuvarande informella rektorsluncherna med tre möten med universitetsledningen per termin. Vi har inte något centralt samverkansavtal med personalorganisationerna vid Stockholms universitet, men denna nyordning blir en sorts informell samverkan på universitetsövergripande nivå. Syftet med mötena är att upprätthålla en dialog mellan universitetsledningen och personalorganisationerna. Jag menar att det är en fördel för alla parter om vi på ett tidigt stadium kan diskutera hur vi ska gå vidare med viktiga aktuella frågor. Nästa termin kommer framförallt universitetsorganisationen från och med 2012 stå på agendan.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen sammanträdde igår och beslutade om verksamhetsplan och budget för nästa år. Den långsiktiga planen och verksamhetsplanen har skrivits om och moderniserats, men sakinnehållet är detsamma, som vanligt dock med en viss förnyelse av målen i verksamhetsplanen. Jag vet att institutionerna läser och använder sig av verksamhetsplanen. Där finns nu nya mål för att öka den lärarledda undervisningen och antalet praktikplatser. Universitetsstyrelsen har också beslutat att behålla nuvarande organisation med de fyra fakulteterna under år 2011. Vid nästa sammanträde i december fattas beslut om anställningsordning och befattningsstruktur, bland annat vad som ska gälla för befordran till professor. Budgetbeslutet innehåller detta år inga stora nyheter. Två gånger 19 mkr av de nya forskningsresurserna avsätts för internationaliseringsinsatser de kommande två åren. Jag återkommer med besked om hur dessa pengar ska användas.

 

Budgetpropositionen

Budgetpropositionen innehåller ungefär vad vi förväntat oss för högre utbildning och forskning. Det blir glädjande en förstärkning av studentpengen inom humaniora och samhällsvetenskap, även om den inte kommer förrän 2012 och fullt ut först 2013. Då ökar studentpengen med sammanlagt 60 mkr per år vid Stockholms universitet. Vi får räkna på utfallet per student men det bör räcka till en märkbar utökning av antalet undervisningstimmar inom humaniora-samhällsvetenskap inklusive juridik. På forskningssidan får vi en något större höjning än förväntat, drygt 22 mkr per år, delvis beroende på ett för oss positivt utfall enligt utbildningsdepartementets kvalitetsrelaterade resursomfördelningsmodell. Under den kommande treårsperioden kommer vi att satsa de nya resurserna på centralt initierade internationaliseringssatsningar.

Prefektmöten

Idag inleds höstens prefektmöten. De två följande äger rum de kommande tisdagarna. Två huvudpunkter kommer att diskuteras, befattningsstruktur och internationalisering. Arbetsgruppen för befattningsstrukturen  redovisar hur långt de har kommit. Det handlar om reglering av anställningar som biträdande lektor, universitetsadjunkt, forskare, mm samt befordran till universitetslektor och professor. Arbetsgruppen för internationalisering lägger fram förslag till satsningar för diskussion. Det handlar bland annat om att stärka samverkan med ett antal utländska partneruniversitet. Som vanligt blir det också allmän information från universitetsledningen – fråga din prefekt/föreståndare vad som meddelades – och idag får vi vid riksmötets öppnande veta vem som blir högskole- och forskningsminister.

Rektorskonseljen

Rektorskonseljen, dvs universitetsledningen, dekaner, prodekaner, studentkårens ordförande och vice ordförande, samt informationschefen, planeringschefen och chefsjuristen, har idag avslutat sitt varje termin återkommande lunch-till-lunch-möte i Vaxholm. Budget 2011, framtida organisation och arbetet med identifiering av ledande och framstående områden var huvudpunkter. Särskilt den framtida organisationen av universitetet, från och med 2012, blev föremål för livlig diskussion. Jag kommer att säga en del om detta vid upptakten i Aula Magna på torsdag eftermiddag 16 september. Diskussionen är bara påbörjad och jag får säkert anledning att återkomma till frågan vid flera tillfällen i höst. Tanken är att beslut om framtida organisation från och med 2012 ska fattas under våren 2011.

Delårsbokslut och semesterslut

Jag har egentligen två dagar kvar på semestern, men höstens arbete har delvis satt igång redan denna vecka. Flitiga medarbetare hör av sig per e-post och skickar handlingar att läsa till mötena i nästa vecka. Det börjar omedelbart på måndag morgon med rektorskonseljen då vi ska diskutera förslag till reviderad långsiktig plan, styrmodellen och förvaltningsorganisationen för lärarutbildningen, och budgeten för 2011. Beträffande ekonomin visar delårsbokslutets prognos att vi även 2010 förväntas göra ett plusresultat. Detsamma gäller de andra stora universiteten. Det är ju bra i sig att vi inte har ont om pengar men nu behöver vi verkligen fundera över hur vi på ett bra sätt ska utnyttja alla sparade resurser, en viktigt fråga inför höstens budgetarbete.